Ikke fornøyd? 30 dagers returrett
Bestilt før 22:00, sendt samme dag
 • Norsk
 • Vilkår og betingelser

  Generelle vilkår og betingelser for Hoopo B.V, etablert i Rotterdam og med kontor ved Stieltjesstraat 108 registrert hos handelskammeret i Rotterdam under nummer 86856278.

  Definisjoner

  1. Avstandskontrakt: en avtale som er inngått mellom gründeren og forbrukeren via upersonlig kommunikasjon, for eksempel telefon eller internett for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det til og med inngåelsen av avtalen, gjøres eksklusiv eller delvis bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon med hensyn til (regelmessig) levering av (en serie) produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller kjøpsplikten er spredt over tid;
  2. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester (på avstand) til forbrukere og som bruker disse generelle vilkårene, som Hoopo®.
  3. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet, og som inngår en avstandskontrakt med gründeren;
  4. Kjøper: enhver forbruker, eller enhver fysisk eller juridisk person som inngår en (avstands)avtale med entreprenøren.
  5. Refleksjonsperiode: perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av angreretten. Refleksjonsperioden er 14 dager. Refleksjonsperioden starter når forbrukeren har mottatt produktet.
  6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å oppløse avtalen om kjøp på avstand innen angreretten uten å oppgi en grunn;
  7. Holdbar databærer: ethvert middel eller hjelpemiddel, inkludert e-post, som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

  1. Anvendbarhet

  1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for hver avstandskontrakt som inngås mellom entreprenøren og kunden.

  1.2 Før avtalen er inngått, har teksten i disse generelle vilkårene blitt gjort tilgjengelige for kunden.

  1.3 I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, kan forbrukeren alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham i tilfelle motstridende generelle vilkår.

  1.4 Hvis det er en profesjonell kjøper som refererer til sine egne generelle vilkår og betingelser og det oppstår en "battle of forms", gjelder kjøperens generelle vilkårene ikke, med mindre det er uttrykkelig avtalt skriftlig med entreprenøren.

  1.5 Når man bestiller, godtar kjøperen disse generelle vilkårene.

  2. Tilbudet
  2.1 Alle tilbud fra Hoopo® er uforpliktende, med mindre en vilkår for aksept er angitt i tilbudet. Hvis det ikke er angitt noen akseptperiode, utløper tilbudet etter 14 dager. Tilbud eller kostnadsberegning gjelder ikke automatisk for fremtidige bestillinger. Tilbud gjøres avhengig av tilgjengeligheten av produktene.

  2.2 Tilbudet fra entreprenøren inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av tilbudte produkter. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert slik at kjøperen kan foreta en riktig vurdering av tilbudet.

  2.3 Bildene som brukes av gründeren er en reell representasjon av produktene som tilbys. Tydelige feil eller feil i tilbudet er ikke bindende for entreprenøren. I prinsippet kan avvik ikke resultere i kompensasjon og/eller oppløsning.

  2.4 Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for kjøperen hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til å akseptere tilbudet.

  2.5 Etter å ha overskredet sluttdatoen for et tilbud eller en kampanjeperiode, kan kjøperen ikke benytte seg av den aktuelle kampanjen eller tilbudet.

  3. Dannelsen av en avtale
  3.1 En avtale inngås når en ordrebekreftelse sendes til kjøperen via e-post til e-postadressen spesifisert av kjøperen. I ethvert annet tilfelle på tidspunktet hvor kjøperen aksepterer tilbudet og samsvarer med de tilsvarende betingelsene.

  3.2 Så lenge mottakelsen av denne aksepteringen ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

  3.3 Kjøper og entreprenør er eksplisitt enige om at en gyldig avtale inngås ved bruk av elektroniske kommunikasjonsformer så snart vilkårene i artikkel 3.1 er oppfylt. Spesielt, påvirker mangelen på en vanlig signatur ikke tilbudets bindende kraft og akseptering.

  3.4 Hvis avtalen inngås elektronisk, vil entreprenøren treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre ei trygg nettomgivelse. Hvis kunden kan betale elektronisk, vil entreprenøren sørge for passende sikkerhetstiltak.

  3.5 Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om kjøperen kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av avtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller forespørsel eller å legge spesielle betingelser til gjennomføringen.

  3.6 Senest ved levering av produktet, tjenesten eller det digitale innholdet til kunden, vil entreprenøren gi følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av kunden på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

  3.7 Hver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

  3.8 Hoopo® har rett til å nekte ordre eller å knytte visse betingelser til leveransen, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Hvis en ordre ikke aksepteres, vil Hoopo® kommunisere dette innen ti (10) virkedager etter mottak av bestillingen.

  4. Pris og levering
  4.1 Alle priser er angitt i euro og, der ikke eksplisitt er angitt annet, eksklusiv omsetningsavgift. Prisene inkluderer standardemballasje og ekskluderer fraktkostnader, med mindre annet er avtalt.

  4.2 Leveringskostnader er ikke inkludert i prisen. Høyden av leveringskostnadene bestemmes av størrelsen og vekten av pakken og leveringsadressen. Fraktkostnadene er alltid angitt i bestillingen.

  4.3 Alle priser er underlagt trykk- og skrivefeil. Det tas ikke ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. Ved trykk- og skrivefeil er ikke entreprenøren forpliktet til å levere produktet til feil pris. Åpenbare feil i tilbudet, som åpenbare unøyaktigheter, kan også korrigeres av entreprenøren etter avtaleinngåelsen.

  4.4 Alle priser er også underlagt pris- og kostnadsøkninger som pålegges entreprenøren i kraft av en forpliktelse i henhold til lov eller forskrift eller er forårsaket av en økning i prisen på råvarer, lønn osv. som med rimelighet ikke var forutsett ved inngåelsen av avtalen. Hvis prisøkningen, annet enn som følge av en endring i avtalen, er mer enn 10% og finner sted innen tre måneder etter inngåelsen av avtalen, har kjøperen rett til å kansellere ordren eller å oppløse avtalen. Kjøperen må gjøre dette innen ti (10) dager etter melding om prisøkningen fra Hoopo®.

  4.5 Entreprenør har rett til å utføre bestillingen i forskjellige faser og fakturere den leverte delen separat. Entreprenøren kan kreve forskuddsbetaling før leveransen.

  5. Levering, leveringstid og utførelse
  5.1 Leveringsstedet er adressen som kjøperen har gjort kjent for entreprenøren.

  5.2 Etter mottak av kjøpesummen vil ordrer bli levert så snart som mulig til adressen som er angitt av kjøperen.

  5.3 Entreprenør strever etter å sende bestillinger innen 5 virkedager. Entreprenøren er ikke ansvarlig hvis en pakke forsinkes av posttjenestene.

  5.4 Hoopo® forbeholder seg retten til å levere leveransen i mer enn én forsendelse.

  5.5 De ​​nevnte leveringstidene er en indikasjon og ikke en frist. Hoopo® er aldri ansvarlig for skader som følge av overskridelse av leveringstiden. Maksimal leveringstid er 30 dager med mindre annet er avtalt.

  5.6 Hoopo® tar seg av levering via post eller utsendelse på annen måte etter Hoopo®'s diskresjon.

  5.7 Etter mottak av de leverte produktene på adressen som er angitt av kjøperen, overføres risikoen og ansvaret til kjøperen.

  5.8 For leveranser til land utenfor EU kan det betales importavgifter, skatter og toll- eller klareringsgebyrer i mottakerens land. Dette er mottakerens ansvar. Og eventuelle kostnader vil ikke bli refundert av oss hvis du ønsker å kansellere bestillingen eller returnere varer til oss for bytte eller refusjon.

  5.9 Eierskapet av produkter overføres til kjøperen ved levering hvis produktene er betalt.

  5.10 Kjøper er forpliktet til å ta imot levering av de kjøpte varene på det tidspunktet de er tilgjengelig for ham eller blir overlevert til ham, dersom kjøper nekter å ta imot eller er uaktsom med å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for levering, blir Produktene som skulle ha blitt levert oppbevart på kjøpers risiko etter at Hoopo® har varslet ham. I så fall skylder kjøperen alle merkostnader.

  6. Betaling
  6.1 Kjøper-forbruker betaler trygt via internett. Kjøper vil bare motta fakturaen digitalt.

  6.2 Med mindre annet er avtalt, må beløpet som kjøperen betaler betales innen 7 virkedager etter begynnelsen av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 7 nr. 1. I tilfelle avtale om å yte en tjeneste, begynner denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.

  6.3 Hvis kjøperen ikke oppfyller betalingsforpliktelsen(e) sine i tide, etter at han har blitt informert av gründeren om forsinket betaling, og gründeren har gitt kjøperen en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, eller etter hvis betaling ikke utføres innen denne 14-dagersperioden, forfaller den lovbestemte rente på det skyldte beløpet, og gründeren har rett til å belaste de utenomrettslige inkassokostnadene han har pådratt seg. Disse innkrevingsutgiftene utgjør maksimalt: 15% på utestående beløp opp til € 2500 med et minimum på € 40.

  6.4 Ved et B2B-kjøp vil kjøper motta en faktura. Fakturaen sendes kun digitalt til kjøperen. Betaling må alltid skje innen 14 dager etter fakturadato.

  6.5 Hvis kjøperen ikke betaler en faktura i tide, er kjøperen misligholdt ved lov. I så fall skylder entreprenøren den lovbestemte interessen. Renten på forfallsbeløpet vil bli beregnet fra det øyeblikket kjøperen er i mislighold til tidspunktet for betaling av hele forfalt beløp. Kompensasjonen for inkassokostnadene blir belastet umiddelbart.

  6.6 Entreprenøren har rett til å la betalingene utført av kjøperen strekke ut for å redusere kostnadene, deretter for å redusere interessen som har oppstått og til slutt for å redusere hovedsummen og den nåværende renten.

  6.7 Kjøper har aldri rett til å motregne noe han skylder entreprenøren. Innvendinger mot fakturabeløpet suspenderer ikke betalingsforpliktelsen.

  6.8 Hvis kjøperen er misligholdt eller unnlater å oppfylle (rettidige) forpliktelser, vil alle rimelige kostnader påløpt for å oppnå forlik utenom retten være for kjøperens regning. Eventuelle retts- og gjennomføringskostnader vil også bli gjenopprettet fra kjøperen. Kjøper skylder også renter på skyldige inkassokostnader.

  6.9 Kjøper har plikt til å rapportere unøyaktigheter i oppgitte eller skriftlige betalingsopplysninger til gründeren uten forsinkelse.

  7. Angrerett, retur og oppløsning

  7.1 Kjøpere har rett til å oppløse avtaler som er inngått elektronisk til og med 14 dager etter mottak av de leverte produktene skriftlig uten begrunnelse. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter at kjøperen har mottatt produktet.

  7.2 De leverte produktene returneres av kjøperen, ubrukt og i originalemballasjen, til entreprenørens adresse. Fraktkostnadene for retur bæres av kjøperen.

  7.3 Hvis det benyttes angreretten, som nevnt i artikkel 7.1, vil entreprenøren sørge for at tilbakebetaling skjer innen 30 dager. For å oppnå dette må kjøperen kontakte [email protected] innen 30 dager etter mottakelse på leveringsadressen.

  7.4 Kjøperen må sørge for at produktene blir mottatt av gründeren innen 14 dager.

  7.5 Et produkt med en feil vil byttes gratis av Hoopo® mot nøyaktig samme produkt, forutsatt at kjøpet ikke har blitt brukt og er i originalemballasjen, med mindre dette produktet ikke lenger er på lager eller er "end of life". I så fall har kjøperen rett til refusjon av bestillingsbeløpet, i den grad dette beløpet allerede er betalt til gründeren. For å oppnå dette må kjøperen kontakte [email protected] innen sju til syv dager etter mottakelse på leveringsadressen.

  7.6 Ved feil levering vil entreprenøren bytte dette produktet gratis, forutsatt at kjøpet ikke er brukt og er i originalemballasjen. Kjøper har krav på refusjon av ordrebeløpet, forutsatt at det allerede er betalt. For å oppnå dette må kjøperen kontakte [email protected] innen sju dager etter mottakelse på leveringsadressen.

  7.7 Når det gjelder en kjøper-forbruker, kan produkter bare returneres hvis følgende betingelser er oppfylt:

  • Du har informert oss innen 30 dager etter mottakelse at du ønsker å returnere det kjøpte produktet.
   Varen må være ubrukt og i samme perfekte stand som den ble levert til deg.
  • Hvis produktet er defekt, kan du ta bilder av problemene du har oppdaget og sende oss en e-post på [email protected].
  • Send varer ved hjelp av en registrert metode og bevar beviset og send oss et sporingsnummer. Hoopo® er ikke ansvarlig hvis produktene ikke mottas.
  • Inkluder kjøpsfakturaen i pakken.
  • Kostnadene ved retur er for kjøperen.

  7.8 Hvis de ovennevnte vilkårene ikke blir respektert av kjøperen, bortfaller kjøperens ovennevnte returrett.

  7.9 I tilfelle et B2B-kjøp kan Dome kattedoen bare returneres hvis produktet er defekt og defekt må rapporteres til [email protected] innen 3 dager etter mottakelse av levering.

  8. Suspensjon, oppløsning og tidlig oppsigelse av avtalen i tilfelle B2B-kjøp

  8.1 Entreprenøren har rett til å suspendere oppfyllelsen av sine forpliktelser eller å oppløse avtalen dersom Kjøper ikke oppfyller forpliktelsene i henhold til avtalen, ikke helt eller ikke i tide.

  8.2 Entreprenør har fullmakt til å oppløse avtalen i tilfelle forhold oppstår av en slik art at oppfyllelse av avtalen er umulig eller (uendret) opprettholdelse av avtalen ikke med rimelighet kan kreves av entreprenøren. Hvis avtalen blir oppløst, forfaller entreprenørens krav på kjøper umiddelbart og betales. I tilfelle Entreprenøren suspenderer oppfyllelsen av forpliktelsene, beholder han sine rettigheter i henhold til loven og avtalen.

  8.3 I tilfelle suspensjon eller oppløsning er entreprenøren ikke forpliktet til å betale kompensasjon eller erstatning, mens kjøperen er forpliktet til å betale kompensasjon eller erstatning (inkludert direkte og indirekte kostnader) til entreprenøren på grunn av kontraktsbrudd.

  8.4 I tilfelle avvikling, (søknad om) suspensjon av betalinger eller konkurs, vedlegg - hvis og for så vidt vedlegget ikke oppheves innen tre måneder - på kjøpers bekostning, av gjeldssanering eller andre forhold som et resultat av at kjøper ikke lenger er fri til å overføre og disponere eiendelene sine, er gründeren fri til å si opp avtalen umiddelbart og med øyeblikkelig virkning eller å kansellere bestillingen eller avtalen, uten noen forpliktelse fra hans side til å betale kompensasjon eller erstatning. I så fall er entreprenørens krav til kjøperen umiddelbart gyldig og må de betales.

  9. Force Majeure
  9.1 I tilfelle force majeure er entreprenøren ikke forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser overfor kjøperen. Entreprenøren har da rett til å suspendere sine forpliktelser, midlertidig eller på annen måte, i minst gjennom varigheten av force majeure.

  9.2 I denne avtalen betyr force majeure enhver omstendighet uavhengig av entreprenørens vilje, som et resultat av at oppfyllelsen av forpliktelsene overfor kjøperen helt eller delvis forhindres. Dette inkluderer blant annet forretnings- og energistreik.

  9.3 I tilfelle ovennevnte force majeure varer lenger enn 2 måneder, har begge parter rett til å oppløse avtalen skriftlig, uten at en part må betale erstatning eller kompensasjon til den andre parten.

  10. Immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter
  10.1 Entreprenør forbeholder seg alle rettigheter og krefter som tilfaller ham i henhold til åndsverkloven og andre intellektuelle lover og regler. Kjøper må fullstendig og ubetinget respektere alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som hviler på produktene som leveres av Hoopo®.

  10.2 Alle immaterielle rettigheter med hensyn til Hoopo®-nettstedet, inkludert programvare, tekster, bilder og lyder, ligger hos Hoopo®. Dette betyr blant annet at det ikke er tillatt uten vår tillatelse å publisere, reprodusere og/eller redigere informasjonen eller annet innhold som er angitt på Hoopo®-nettsteder.

  11. Eierbevaring ved B2B-kjøp
  11.1 Varene levert til kjøperen forblir entreprenørens eiendom til kjøperen har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen(e) som er inngått med entreprenøren. Kjøper har ikke rett til å videreselge, pantsette eller på noen annen måte belaste varene som faller inn under eiendomsforbeholdet.

  11.2 Kjøperen må alltid gjøre alt som med rimelighet kan forventes av ham for å ivareta entreprenørens eiendomsrett. Hvis tredjeparter beslaglegger varene som leveres med forbehold om eiendomsrett, eller ønsker å etablere eller hevde rettigheter til det, er kjøperen forpliktet til umiddelbart å varsle entreprenøren om det. Videre forplikter Kjøper seg til å forsikre de leverte varene med forbehold om eiendomsforbehold og å holde dem forsikret mot blant annet brann- og vannskader, samt mot tyveri. Kjøper vil gi forsikringspolisen til entreprenøren for inspeksjon etter første forespørsel. I tilfelle en betaling under forsikringen har entreprenøren rett til disse tokens.

  11.3 I tilfelle entreprenøren ønsker å utøve sine eiendomsrettigheter som det er omtalt i denne artikkelen, gir kjøperen ubetinget og ugjenkallelig tillatelse på forhånd til entreprenøren og tredjeparter til å bli utpekt av ham til å gå inn på alle de stedene der entreprenørens eiendom ligger og å ta dem retur.

  12. Klager, plikt til å undersøke, resept og etterlevelse
  12.1 Klager på grunn av manglende mottakelse av bestillingen må gjøres innen 7 dager etter mottakelse av fakturaen, ellers blir fakturens korrekthet fastslått.

  12.2 Klager på mangler i produktene må gjøres skriftlig og så snart som mulig, men senest 7 dager etter mottak på leveringsadressen eller - i tilfelle usynlige mangler - innen 21 dager etter at manglene med rimelighet kunne oppdages.

  12.3 Du har plikt til å inspisere om produktene oppfyller avtalen ved levering. Hvis dette ikke er tilfelle, må du informere Hoopo® om det så snart som mulig og uansett innen 7 dager etter levering, i det minste etter at observasjonen var rimelig mulig, skriftlig og med begrunnelse. Hvis det er demonstrert at produktene ikke overholder avtalen, kan du velge å få de aktuelle produktene erstattet av nye produkter eller å få tilbakebetalt fakturaverdien. Hvis du ikke ønsker å kjøpe et produkt av en eller annen grunn, har du rett til å returnere produktet til Hoopo® innen 7 dager etter levering. Retur godtas i dette tilfellet bare hvis produktet er uskadet, det gjelder også at kostnadene for retur er for din egen konto.

  13. Ansvar

  13.1 Hoopo® påtar seg ikke noe ansvar for skade som følge av eller i forbindelse med gjennomføringen av denne avtalen eller levering av varer, bortsett fra hvis og i den grad skaden har oppstått fra Hoopo®'s egne handlinger eller uaktsomhet, enten med vilje å forårsake den skaden, enten hensynsløst og med viten om at en slik skade sannsynligvis ville oppstå.

  13.2 Hvis entreprenøren skulle være ansvarlig, er dette ansvaret begrenset til det som er regulert i denne bestemmelsen.

  13.3 Entreprenøren er ikke ansvarlig for skade av noe slag overhodet forårsaket av at entreprenøren stoler på feil og/eller ufullstendig informasjon gitt av eller på vegne av kjøperen.

  13.4 Entreprenørens ansvar er begrenset til maksimalt en gang fakturaverdien til ordren, eller i det minste til den delen av bestillingen som ansvaret gjelder, eller entreprenørens ansvar er alltid begrenset til hans forsikrede beløp.

  13.4 Entreprenør er kun ansvarlig for direkte skade. Med direkte skade forstås utelukkende de rimelige kostnadene for å bestemme årsaken og omfanget av skaden, i den grad bestemmelsen gjelder skader i betydningen av disse vilkårene og rimelige kostnadene som påløper for å forhindre eller begrense skade, i den grad Kjøper demonstrerer at disse kostnadene har ført til en begrensning av direkte skade. Entreprenøren er aldri ansvarlig for indirekte skade, inkludert følgeskader, tap av fortjeneste, tapte besparelser og skader på grunn av forretningsavbrudd.

  14. Ansvarsfraskrivelse
  14.1 I tilfelle B2B-kjøp beskytter Kjøper-Entreprenøren mot eventuelle krav fra tredjeparter som lider skade (hos kjøperen) i forbindelse med gjennomføringen av avtalen og årsaken til den ikke kan tilskrives entreprenøren. Hvis entreprenøren skulle saksøkes av tredjeparter på det grunnlaget, er kjøperen forpliktet til å hjelpe entreprenøren både innen og utenfor retten og å gjøre alt som kan forventes av ham i så fall uten forsinkelse. Hvis kjøperen ikke treffer tilstrekkelige tiltak, har entreprenøren rett til å gjøre det selv uten varsel om mislighold. Alle kostnader og skader fra entreprenøren og tredjeparter som oppstår som et resultat, er fullt ut for kjøpers regning og risiko.

  15. Gjeldende lov/kompetent domstol

  15.1 Alle tvister knyttet til eller oppstått fra avtalen mellom kjøper og entrepenør er underlagt nederlandsk lov og vil bli forelagt domstolen i stedet til entreprenøren, med mindre loven eksplisitt angir en annen domstol som kompetent domstol.

  16. Nederlandsk tekst gjelder

  16.1 Den nederlandske teksten til disse generelle vilkårene har forrang foran oversettelser av den.

  17. Personopplysninger

  17.1 De juridiske forskriftene med hensyn til beskyttelse av personopplysninger, som fastsatt i personopplysningsloven, overholdes av Hoopo®.

  17.2 Hoopo® vil registrere informasjonen som kjøperen gir i en fil. Disse dataene vil bli brukt til utførelse av kjøpers bestilling og til egne markedsføringsformål. Ingen data vil bli gitt til tredjeparter der kjøperens privatliv står på spill.

  18. Diverse

  18.1 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene eller annen avtale med Hoopo® skulle være i strid med gjeldende lovbestemmelser, vil den aktuelle bestemmelsen bortfalle og erstattes av en ny lovlig tillatt bestemmelse av Hoopo®'s sammenlignbar bestemmelse, hvilken bestemmelse nærmer seg formålet med originalen så mye som mulig.

  19. Endringer i generelle vilkår

  19.1 Disse generelle vilkårene kan endres eller suppleres av Hoopo® når som helst uten varsel eller tap av rettigheter. Endringene vil bli kunngjort på Hoopo®-nettstedene. Endringene vil tre i kraft fjorten (14) dager etter melding eller på en senere dato som er spesifisert i dette varselet.

  Hei sjef!
  Vil du skjemme bort katten din ekstra?
  Registrer deg for vårt nyhetsbrev og ha en sjanse til å vinne 100 € verdt av Hoopo®-produkter hver måned som vil gjøre deg og katten din glade!