Niet tevreden? 30 dagen retourrecht
Voor 22:00 besteld zelfde dag verzonden
 • Nederlands
 • Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden van Hoopo B.V. gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Stieltjesstraat 108  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 86856278.

  Definities

  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten via onpersoonlijke communicatie, zoals telefoon of internet voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand met betrekking tot (regelmatige) levering van (een reeks) van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt en die onderhavige Algemene Voorwaarden hanteert zijnde Hoopo®.
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  4. Koper: iedere consument, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ondernemer een overeenkomst (op afstand) aangaat.
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. De bedenktijd is 14 dagen. De bedenktijd gaat in op het moment dat de consument het product heeft ontvangen.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst op afstand te ontbinden;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  1. Toepasselijkheid

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

  1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

  1.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  1.4 Indien er sprake is van een professionele koper die naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst en er sprake is van “battle of forms”, zijn die Algemene Voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ondernemer is ingestemd.

  1.5 Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden.

  2. Het aanbod

  2.1 Alle aanbiedingen van Hoopo® zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding na 14 dagen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 

  2.2 Het door ondernemer gedane aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

  2.3 De door ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  2.5 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding. 

  3. De totstandkoming van een overeenkomst 

  3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per email is verzonden naar het door koper opgegeven email-adres. In elk ander geval op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  3.2 Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  3.3 Koper en ondernemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.1 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

  3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  3.5 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  3.6 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  3.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  3.8 Hoopo® is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hoopo® dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  4. Prijs en levering 

  4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en, daar waar niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting. Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.

  4.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten wordt bepaald door de afmeting en het gewicht van het pakket en het afleveradres. In het besteltraject wordt steeds de verzendkosten aangegeven.

  4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ondernemer worden gecorrigeerd.

  4.4 Alle prijzen zijn tevens onder voorbehoud van prijs- en kostenverhogingen die Ondernemer uit hoofde van een verplichting ingevolge wet- of regelgeving worden opgelegd of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen enz of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit dient Koper binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hoopo® te doen.

  4.5 Ondernemer is gerechtigd de bestelling in verschillende fasen uit te voeren en het geleverde deel afzonderlijk te factureren. Ondernemer kan vooraf aan de levering een voorschot in rekening brengen.

  5. Levering, leveringstijd en uitvoering

  5.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

  5.2 Bestelling worden, na ontvangst van de koopprijs, zo snel als mogelijk geleverd op het door de koper opgegeven adres.

  5.3 Ondernemer streeft ernaar om bestellingen in ieder geval binnen 5 werkdagen te versturen. Ondernemer is niet aansprakelijk wanneer een pakket door de postdiensten vertraging oploopt.

  5.4 Hoopo® behoudt zich het recht voor de levering in meer dan één zending af te leveren. 

  5.5 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Hoopo® is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

  5.6 Hoopo® zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Hoopo®. 

  5.7 Na in ontvangst nemen van de geleverde producten op het door de koper opgegeven adres gaat het risico en verantwoordelijkheid over op de koper.

  5.8 Voor leveringen naar landen buiten de EU kunnen er invoerrechten, belastingen en douane- of inklaringskosten in het land van de ontvanger verschuldigd zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de ontvanger. En eventuele kosten worden niet door ons terugbetaald als u uw bestelling wilt annuleren of goederen naar ons wilt retourneren voor omruiling of terugbetaling.

  5.9 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn. 

  5.10 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat Hoopo® hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

  6. Betaling

  6.1 Koper-consument betaalt veilig via internet. Koper ontvangt de factuur uitsluiten digitaal.

  6.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  6.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- met een minimum van € 40,-.

  6.4 In een B2B-koop zal Koper een factuur ontvangen. De factuur wordt uitsluitend digitaal aan koper gezonden. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  6.5 Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim. De Ondernemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De vergoeding voor incassokosten worden direct in rekening gebracht.

  6.6 Ondernemer heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  6.7 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer mogelijk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  6.8 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  6.9 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  7. Herroepingsrecht, retourneren en ontbinding

  7.1 Kopers hebben het recht om de overeenkomsten die op elektronische wijze tot stand zijn gekomen tot en met 14 dagen na ontvangst van de geleverde producten zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

  7.2 De geleverde producten worden door koper, ongebruikt en in de originele verpakking, geretourneerd aan het adres van de ondernemer. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de koper.

  7.3 Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7.1, dan zal de ondernemer ervoor zorgdragen dat terugbetaling plaatsvindt binnen 30 dagen. Hiertoe dient koper binnen 30 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected].

  7.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat de producten in ieder geval binnen 14 dagen zijn ontvangen door de ondernemer.

  7.5 Een product met een fout, wordt door Hoopo® kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of "end of life" is. De koper heeft in dat geval recht op restitutie van het orderbedrag, voor zover dit bedrag reeds aan ondernemer is voldaan. Hiertoe dient koper binnen zeven 7 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected].

  7.6 In geval van een verkeerde levering, zal ondernemer dit product kosteloos omruilen mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient koper binnen zeven 7 na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected].

  7.7 De producten kunnen, in geval van een Koper-consument, alleen worden geretourneerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U heeft ons binnen 30 dagen na ontvangst op de hoogte gesteld dat u het gekochte product wilt retourneren.
  • Het artikel mag niet gebruikt zijn en in dezelfde perfecte staat zoals het aan u is geleverd.
  • Als het product defect is, neem dan foto's van de problemen die u hebt ontdekt en e-mail ons op [email protected].
  • Stuur items via een vastgelegde methode en bewaar en e-mail ons een trackingnummer. Hoopo® is niet verantwoordelijk als producten niet worden ontvangen.
  • Voeg de aankoopfactuur toe in de doos.
  • De kosten van het retourneren zijn voor de koper.

  7.8 Als de bovenstaande termijnen en voorwaarden niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande retour rechten van de koper vervallen.

  7.9 Producten kunnen, in geval van een B2B-koop, alleen worden geretourneerd als het product defect is en het defect moet binnen 3 dagen na ontvangst levering worden gemeld via [email protected].

  8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst bij B2B-koop

  8.1 Ondernemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of zal nakomen.

  8.2 Ondernemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden in het geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op Koper onmiddellijk opeisbaar. In het geval Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  8.3 Ondernemer is bij opschorting of ontbinding niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling (daaronder begrepen directe en indirecte kosten) jegens Ondernemer is verplicht.

  8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ondernemer op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  9. Overmacht

  9.1 In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden om haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De ondernemer is dan bevoegd om haar verplichtingen al dan niet tijdelijk op te schorten voor in ieder geval de duur van de overmacht.

  9.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan elke van ondernemer haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder wordt onder andere verstaan bedrijfs- en energiestortingen.

  9.3 In het geval dat voornoemde overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een partij hierbij een schadevergoeding of schadeloosstelling dient te betalen aan de andere partij.

  10. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten 

  10.1 Ondernemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hoopo® geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van Hoopo®, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Hoopo®. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op Hoopo® sites vermelde informatie of andere content openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

  11. Eigendomsvoorbehoud bij B2B-koop

  11.1 De aan Koper geleverde blijft eigendom van Ondernemer totdat Koper alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Koper is niet gerechtigd de goederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud door te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  11.2 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Koper zal de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ondernemer ter inzage verstrekken. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ondernemer gerechtigd tot deze penningen.

  11.3 Voor het geval Ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ondernemer en door hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en deze terug te nemen.

  12. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming 

  12.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 

  12.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 

  12.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hoopo® daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Hoopo® te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  13. Aansprakelijkheid 

  13.1 Hoopo® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Hoopo®, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

  13.2 Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  13.3 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  13.4 De aansprakelijk van Ondernemer is beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel is de aansprakelijkheid van Ondernemer steeds beperkt tot zijn verzekerd bedrag.

  13.4 Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  14. Vrijwaring
  14.1 In geval van B2B-koop vrijwaart Koper Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst (met Koper) schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

  15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

  15.1 Op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen koper en ondernemer is het Nederlands recht van toepassing en worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van de Ondernemer, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst. 

  16. Nederlandse tekst prevaleert 

  16.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

  17. Persoonsgegevens 

  17.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Hoopo® nageleefd. 

  17.2 Hoopo® zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en voor eigen marketing doeleinden. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

  18. Diversen 

  18.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hoopo® in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hoopo® vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling, welke bepaling de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

  19. Wijziging algemene voorwaarden 

  19.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door Hoopo® worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van Hoopo®. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

  He baasje!
  Wil jij je kat extra verwennen?
  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak iedere maand kans op €100 aan Hoopo® producten waar jij en je kat blij van worden!